Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8301 | รายที่ 8302 | รายที่ 8303 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8302 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 73 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : CKD
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่8017(ลูกชาย)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 กันยายน 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
ช่วงบ่าย - ผู้ป่วยรายที่ 8017(ลูกชาย) แวะหาที่บ้าน
26 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน(ผลตรวจบิดาพบเชื้อโควิด-19)
9 ตุลาคม 2564 09.30 - 11.30 น. - เข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล) / กลับบ้าน
10 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น