Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8303 | รายที่ 8306 | รายที่ 8307 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8306 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-30 ก.ย. 64 09.00น-17.00น -พักอยู่ที่บ้านและไปทำไร่มันสำประหลัง
1 ต.ค. 64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
1 ต.ค. 64 15.00น -กินข้าวร่วมกันตอนบ่าย กับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8312,8158,8306
2-7 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่บ้านและไปทำไร่มันสำประหลัง
8 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านทราบข่าวเพื่อนตรวจพบเชื้อ หลังจากนั้นกักตัวที่บ้าน
9 ต.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
9 ต.ค.64 13.30น. -เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
10 ต.ค.64 08.30น -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น