Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8307 | รายที่ 8308 | รายที่ 8311 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8308 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-30 ก.ย. 64 09.00น-17.00น พักอยู่ที่บ้านและไปทำไร่มันสำประหลัง
1 ต.ค. 64 10.00น. เดินทางไปซื้อของที่ตลาดหนองสอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เดินทางไปกับผู้ป่วยรายที่ 8158 (รับประทานอาหารร่วมกัน)
1 ต.ค. 64 15.00น เดินทางถึงบ้านกินข้าวตอนบ่ายร่วมกัน กับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8312,8158,8306
2-7 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่บ้านและไปทำไร่มันสำประหลัง
8 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านทราบข่าวเพื่อนตรวจพบเชื้อ กักตัว
9 ต.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
9 ต.ค.64 13.30น เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
10 ต.ค.64 08.30น ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น