Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8312 | รายที่ 8313 | รายที่ 8314 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8313 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ต.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
1 ต.ค.64 15.00น -รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 8158,8308,8312
2-8 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
8 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -ทราบผลการตรวจว่าเพื่อนบ้านมีผลพบเชื้อ (กักตัวที่บ้าน)
9 ต.ค.64 ช่วงเช้า -กักตัวที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
9 ต.ค.64 13.30-16.00น -เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
10 ต.ค.64 08.30น -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น