Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8313 | รายที่ 8314 | รายที่ 8316 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8314 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ น้ำมูก เสมหะ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : เบาหวาน
ประวัติเสี่ยง ผล ATK+ และทำงานที่แพปลาบ้านโนนสมบูรณ์ มีลูกค้ามารับซื้อเดินทางมาจากหลายพื้นที่


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-27 กันยายน 64 08.00 น. - แพปลาบ้านโนนสมบูรณ์ มีลูกค้ามารับซื้อเดินทางมาจากหลายพื้นที่
11.00 น. - กลับบ้าน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ครอบครัวรวมผู้ป่วย 5 คน
28 กันยายน 64 09.00 น. - กลับบ้าน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ครอบครัวรวมผู้ป่วย 5 คน
10.30 น. - แพปลาบ้านโนนสมบูรณ์ มีลูกค้ามารับซื้อเดินทางมาจากหลายพื้นที่
12.30 น. เป็นต้นไป - กลับบ้าน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ครอบครัวรวมผู้ป่วย 5 คน
29 กันยายน - 7 ตุลาคม 64 08.00 น. - แพปลาบ้านโนนสมบูรณ์ มีลูกค้ามารับซื้อเดินทางมาจากหลายพื้นที่
11.00 น. - กลับบ้าน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ครอบครัวรวมผู้ป่วย 5 คน
8 ตุลาคม 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ครอบครัวรวมผู้ป่วย 5 คน
- เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ น้ำมูก เสมหะ ปวดศีรษะ
9 ตุลาคม 64 09.00 น. - เข้ารับบริการโรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการ ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ น้ำมูก เสมหะ แพทย์สั่งตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี Antigen test kit ผลพบเชื้อโควิด 19 ส่งตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR รอผล
- แพทย์สั่ง Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
10 ตุลาคม 64 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น