Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8316 | รายที่ 8321 | รายที่ 8322 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8321 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ต.ค. 64 04.00-12.00 น. - ไปทำไร ทำนา ที่ไร่บ้านห้วยยางดง
1 ต.ค. 64 12.00 น. -กลับมากินข้าวเที่ยงที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีหลาน(ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19) มาเล่นด้วยที่บ้าน
2-3 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -อาศัยอยู่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
4 ต.ค. 64 07.00-12.00 น. -ไปคัดกรองประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ โรงเรียนโคกเครือวิทยา
5 ต.ค. 64 07.00 น. - ทราบผลตรวจของหลานว่าติดเชื้อ Covid19
5 ต.ค. 64 13.00 น. -เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปกับครอบครัวจำนวน 5 ราย ตรวจด้วยวิธี ATK ผลตรวจไม่พบเชื้อ
5 ต.ค. 64 17.00 น. -เดินทางกลับบ้านไม่ได้แวะไหน
6-7 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -อาศัยอยู่บ้าน กักตัว ไม่ได้ไปไหน
8 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อCovid19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ตรวจด้วยวิธี RT-PCR
9 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อาศัยอยู่บ้าน กักตัว ไม่ได้ไปไหน
10 ต.ค. 64 14.00 น. - ทราบผลตรวจว่าติดเชื้อ Covid19
10 ต.ค. 64 16.00 น. - เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น