Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8323 | รายที่ 8324 | รายที่ 8326 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8324 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่8119 จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - รับเหมาทำประตูอยู่ที่บ้านผู้ป่วยรายที่ 8119 (4คน)
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน และเริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ
ุ6-7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 8119 และเพื่อนอีก 4 คน
20.00 น. - แฟนมารับไป อ.นามน
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านแฟนที่ อ.นามน ไม่ได้ไปไหน
9 ตุลาคม 2564 09.00 - 11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
10 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น