Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8332 | รายที่ 8334 | รายที่ 8335 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8334 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 8158
30 ก.ย.64 08.00-18.00น -ไปรับจ้างดายหญ้า กับเพื่อนร่วมกัน 2 คน
1-7 ต.ค.64 08.00-18.00น -ไปรับจ้างดายหญ้า กับเพื่อนร่วมกัน 2 คน
8 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -ทราบผลการตรวจว่าสามีมีผลพบเชื้อ(8158) (กักตัวที่บ้าน)
9 ต.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
9 ต.ค.64 13.30-16.00น -เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
10 ต.ค.64 08.30น -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น