Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8336 | รายที่ 8338 | รายที่ 8339 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8338 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 15 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ หอบ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
4 ตุลาคม 2564 ไม่ได้ระบุเวลา พบปะสังสรรค์กับเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันโควิด)
5-6 ตุลาคม 2564 ไม่ได้ระบุเวลา มีไข้ ซื้อยามากิน
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
8 ตุลาคม 2564 ไม่ได้ระบุเวลา มีไข้ หอบหืด จมูกไม่ไดกลิ่น ซื้อ ATK มาตรวจ ผลบวก
9 ตุลาคม 2564 เช้า ตรวจ PCR ที่ รพ.ยางตลาด ผลบวก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น