Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8343 | รายที่ 8344 | รายที่ 8345 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8344 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ครอบครัวผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8144


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 กันยายน - 5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน / เข้าร้าน ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ
ุ6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้าน / เข้าร้าน ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จ เริ่มมีน้ำมูก ไอ
7 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.กาฬสินธุ์ธนบุรี ด้วย ATK ผลเป็นบวก พร้อมกับลูกและภรรยา(ผู้ป่วยรายที่8146)
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
9 ตุลาคม 2564 14.00 - 15.30 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ (รอผล)
10 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น