Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8349 | รายที่ 8350 | รายที่ 8351 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8350 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 38 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผ้สใกล้ชิดไม่สวมหน้ากากอนามัยผู้ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. พักอยู่บ้าน
4-5 ตุลาคม 2564 16.00 - 17.00 น. ไปเตะตะกร้อที่โรงเรียนบ้านโนนเมืองวิทยาคารกับ เพื่อน จำนวน 5 คน (1 รายเป็นคนป่วยติดเชื้อโควิดลำดับที่ 8131)
6-7 ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. พักอยู่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 13.00 - 20.00 น. ตรวจหาเชื้อโดยวิธี ATK ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลตรวจพบเชื้อโควิด 19
9 ตุลาคม 2564 13.00 - 20.00 น. เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจยืนยันหาเชื้อโควิดโดยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลตรวจสารพันธุกรรมโควิด 19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น