Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8357 | รายที่ 8358 | รายที่ 8359 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8358 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 27 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้างเย็บผ้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย เกิน 20 นาที


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 12.00 - 13.00 น. กินข้าวเที่ยง ที่บ้านตัวเองกับผู้ป่วยโควิดรายที่ 8159
2-3 ตุลาคม 2564 10.00 - 11.00 น. พูดคุยกับผู้ป่วยโควิดรายที่ 8159 และรายที่ 8131 ที่บ้านของตัวเอง
4 ตุลาคม 2564 09.00 - 11.00 น. ไปซื้อของที่ร้านชิปเปอร์ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
5-7ตุลาคม 2564 06.00 - 24.00 น. ทำงานเย็บผ้าอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปที่ไหน
8 ตุลาคม 2564 13.00 - 20.00 น. ตรวจหาเชื้อโควิดโดยวิธีรู้ผลเร็ว ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลพบเชื้อโควิด 19
9 ตุลาคม 2564 13.00 - 22.00 น. เข้ารักษาตัว (Admit) ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจยืนยันหาเชื้อโควิดโดยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ผลพบเชื้อโควิด 19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น