Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8358 | รายที่ 8359 | รายที่ 8360 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8359 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 48 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. รับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนที่ออกจากเรือนจำโคกคำม่วง CF8161
6 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. ทราบข่าวเพื่อนตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
8 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี ATK โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กมลาไสย
9 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
9 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
9 ตุลาคม 2564 00.00 - 00.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น