Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8373 | รายที่ 8375 | รายที่ 8376 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8375 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 60 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : คัดจมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8370 และ 8387


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22 ก.ย.64 15.00 น. -เดินทางไปเฝ้าผู้ป่วย(รายที่ 8387) ณ ตึกศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมญาติ 2 คน
23-27 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -เฝ้าผู้ป่วย(รายที่ 8387) ณ ตึกศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
28 ก.ย. 64 09.00 น. -ตลาดสดเทศบาลกาฬสินธุ์
09.50 น. -เฝ้าผู้ป่วย(รายที่ 8387) ณ ตึกศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
18.00 น. -ถึงโรงพยาบาลสามชัย (โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ส่งตัวผู้ป่วยกลับมารักษาต่อ)
29 ก.ย.-3 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -เฝ้าผู้ป่วย(รายที่ 8387) ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้ออกไปไหน
-ญาตินำอาหารมาให้
4 ต.ค. 64 12.00 น.เป็นต้นไป -เฝ้าผู้ป่วย(รายที่ 8387) ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้ออกไปไหน
5 ต.ค. 64 09.00 น. -ไปซื้อสินค้าร้านทรัพย์เจริญ
09.30 น. -กลับบ้าน
10.00 น. -ไปเลี้ยงสัตว์พร้อมเพื่อนบ้าน 1 คน
6 ต.ค. 64 08.00 น. -เฝ้าผู้ป่วย(รายที่ 8387) ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้ออกไปไหน
18.00 น. -กลับบ้านอยู่กับลูก 1 คน
-เริ่มมีอาการคัดจมูก
7-8 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้าน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์พร้อมเพื่อนบ้าน 1 คน
9 ต.ค. 64 08.00 น. -เฝ้าผู้ป่วย(รายที่ 8387) ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้ออกไปไหน
18.00 น. -กลับบ้านอยู่กับลูก 1 คน
10 ต.ค. 64 08.00 น. -อยู่บ้าน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์พร้อมเพื่อนบ้าน 1 คน
-ทราบผลตรวจ ATK พบเชื้อ ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8387
11.00 น. -เข้ารับการตรวจโควิด-19 วิธี Antigen test kit ณ จุดตรวจคัดกรอง โรงพยาบาลสามชัย ผลพบเชื้อโควิด-19
-ตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
-Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
11 ต.ค. 64 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น