Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8379 | รายที่ 8380 | รายที่ 8381 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8380 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ผู้ป่วยไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8375 และ 8387 (ครอบครัว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -เฝ้าผู้ป่วย(รายที่ 8387) ณ ตึกศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8375 ไม่ได้ออกไปไหน
28 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน -เฝ้าผู้ป่วย(รายที่ 8387) ณ ตึกศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8375 ไม่ได้ออกไปไหน
18.00 น. -ถึงโรงพยาบาลสามชัย (โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ส่งตัวผู้ป่วยกลับมารักษาต่อ)
29 ก.ย. 64 08.00 น. -กลับบ้าน ไม่ได้ไปไหน
18.00 น. -เฝ้าผู้ป่วย(รายที่ 8387) ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้ออกไปไหน
30 ก.ย. - 8 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -เฝ้าผู้ป่วย(รายที่ 8387) ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้ออกไปไหน
-ญาตินำอาหารมาให้
9 ต.ค. 64 08.00 น. -กลับบ้าน ไม่ได้ไปไหน
18.00 น. -เฝ้าผู้ป่วย(รายที่ 8387) ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้ออกไปไหน
10 ต.ค. 64 11.00 น. -ทราบผล Antigen test kit พบเชื้อ ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8387
-เข้ารับการตรวจโควิด-19 วิธี Antigen test kit ณ จุดตรวจคัดกรอง โรงพยาบาลสามชัย ผลพบเชื้อโควิด-19
-ตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
-Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย พร้อมผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8375 และ 8387 (ครอบครัว)
11 ต.ค. 64 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น