Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8382 | รายที่ 8386 | รายที่ 8387 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8386 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 38 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้างก่อสร้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ตุลาคม 2564 13.00 - 15.30 น. ไปวงไก่ชน บ้านสีถาน มีเพื่อนร่วมกัน จำนวน 7 คน
2 ตุลาคม 2564 06.30 - 11.30 น. ไปเกี่ยวหญ้าที่ทุ่งนา
3 ตุลาคม 2564 09.30 - 11.30 น. ไปกินข้าวกับเพื่อนที่บ้าน
4 ตุลาคม 2564 08.30 - 12.30 น. เดินทางโดยรถยนต์ ไปทำงานรับเหมาก่อสร้างที่วัดศิริสว่าง บ้านสว่างน้ำอ้อม ม.14 จังหวัดศรีสะเกษ
5-8 ตุลาคม 2564 08.30 - 16.30 น. ทำงานก่อสร้างโบถ์ในวัดศิริสว่าง บ้านสว่างน้ำอ้อม ม.14 ร่วมกับเพื่อน 8 คน
9 ตุลาคม 2564 08.00 - 09.00 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปตรวจหาเชื้อโควิดที่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธรร่วมกับเพี่อน 1 คน
9 ตุลาคม 2564 10.00 น. โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธรแจ้งผลการตรวจโควิด พบสารพันธุกรรมโควิด-19
9 ตุลาคม 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับภูมิลำเนา บ้านโนนเมือง ม.8 ตำบลดงลิง มีคนร่วมเดินทาง ทั้งหมด 9 ราย
9 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยกักตัวที่เถียงนาตัวเอง เพื่อนแยกกักที่วัดบ้านโนนเมือง ม.12
10 ตุลาคม 2564 14.00 น. ผู้ป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น