Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8386 | รายที่ 8387 | รายที่ 8388 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8387 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ผู้ป่วยไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8375 และ 8380


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -นอนรักษาตัว ณ ตึกศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
-พ่อและแม่เฝ้า (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8375 และ 8380)
28 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน -นอนรักษาตัว ณ ตึกศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกไปไหน
-พ่อและแม่เฝ้า (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8375 และ 8380)
18.00 น. -ถึงโรงพยาบาลสามชัย (โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ส่งตัวผู้ป่วยกลับมารักษาต่อ)
-เจ้าหน้าที่ตรวจโควิด-19 วิธี Antigen test kit ก่อน Admit ผลไม่พบเชื้อ
29 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน -นอนรักษาตัว ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้ออกไปไหน
-ญาตินำอาหารมาให้ (1 คน)
-พ่อและแม่สลับเฝ้า (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8375 และ 8380)
30 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน -นอนรักษาตัว ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้ออกไปไหน
-ญาติมาเยี่ยม (3 คน)
-พ่อและแม่สลับเฝ้า (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8375 และ 8380)
1 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -นอนรักษาตัว ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้ออกไปไหน
-พ่อและแม่สลับเฝ้า (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8375 และ 8380)
2-3 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -นอนรักษาตัว ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้ออกไปไหน
-ญาตินำอาหารมาให้ (1 คน)
-พ่อและแม่สลับเฝ้า (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8375 และ 8380)
4-9 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -นอนรักษาตัว ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัย ไม่ได้ออกไปไหน
-พ่อและแม่สลับเฝ้า (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8375 และ 8380)
10 ต.ค. 64 11.00 น. -ทราบผลผู้ป่วยร่วมตึกผู้ป่วยใน ผล Antigen test kit พบเชื้อโควิด-19 (รายที่ 8382)
-เจ้าหน้าที่ตรวจโควิด-19 วิธี Antigen test kit ผลพบเชื้อโควิด-19
-ตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
-ย้าย Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย พร้อมผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8375 และ 8380
11 ต.ค. 64 09.00 น. - ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น