Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8400 | รายที่ 8402 | รายที่ 8405 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8402 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ เสมียนร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด19 รายที่ 8302


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2-7 ตุลาคม 2564 08.00 - 17.00 น. - ทำงานเป็นเสมียนที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ห้องเช่า/หยุดงาน เริ่มมีอาการไอและลิ้นไม่รับรส
18.00 - 20.00 น. - ออกเดินทางจากห้องเช่าอ.วังสามหมอ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว กลับบ้านที่ หมู่ 5 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ ระหว่างทางไม่ได้แวะที่ไหน
9-10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านทีไม่ได้ไปไหน ดูแลบิดา(ผู้ป่วยรายที่8302)
11 ตุลาคม 2564 09.30 - 12.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ (บิดาตรวจพบเชื้อโควิด19)
ช่วงบ่าย - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
12 ตุลาคม 2564 09.30 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SAR-CoV-2)
- เข้ารับการรักษา ที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น