Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8402 | รายที่ 8405 | รายที่ 8406 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8405 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 - 26 ก.ย. 2564 06.00 – 07.00 น. ออกไปฟาร์มไก่
25 - 26 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
25 - 26 ก.ย. 2564 ญาติจังหวัดขอนแก่นเดินทางกลับมาเยี่ยม พักอาศัยร่วมบ้าน 2 วัน
27 - 30 ก.ย. 2564 06.00 – 07.00 น. ออกไปฟาร์มไก่
27 - 30 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
27 - 30 ก.ย. 2564 15.30 – 16.30 น. ออกไปฟาร์มไก่
1 - 8 ต.ค. 2564 06.00 – 07.00 น. ออกไปฟาร์มไก่
1 - 8 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
1 - 8 ต.ค. 2564 15.30 – 16.30 น. ออกไปฟาร์มไก่
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน เริ่มป่วย อาการป่วยไอ เจ็บคอ กินยาตามอาการที่บ้าน
10 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน อาการป่วยไอ เจ็บคอ กินยาตามอาการที่บ้าน
11 ต.ค. 2564 11.00 น. แม่ยาย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8408 จ.กาฬสินธุ์) เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยอาการไข้ หายใจหอบ มีผลตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เป็นผลบวก
11 ต.ค. 2564 12.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยชุดตรวจ ATK ผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่ส่งตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ยืนยันด้วยวิธี RT-PCR
12 ตุลาคม 2564 08.00 น. ได้รับรายงายจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม COVID – 19
12 ตุลาคม 2564 13.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น