Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8411 | รายที่ 8412 | รายที่ 8413 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8412 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 12 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ก.ย. 2564 08.30 น. – 15.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบงกชเพชรมณี
25 - 26 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
27 ก.ย. 2564 08.30 น. – 15.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบงกชเพชรมณี
28 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
29 ก.ย. 2564 08.30 น. – 15.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบงกชเพชรมณี
30 ก.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
1 ต.ค. 2564 08.30 น. – 15.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบงกชเพชรมณี
2-3 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
4 ต.ค. 2564 08.30 น. – 15.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบงกชเพชรมณี
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
6 ตุลาคม 2564 08.30 น. – 15.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบงกชเพชรมณี
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
8 ตุลาคม 2564 08.30 น. – 15.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบงกชเพชรมณี และมีอาการเริ่มป่วย ไอ เจ็บคอ
9-10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
11 ตุลาคม 2564 11.00 น.- 12.00 น. คุณยาย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8408 จ.กาฬสินธุ์) เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยอาการไข้ หายใจหอบ มีผลตรวจคัดกรองด้วยชุด ตรวจ ATK เป็นผลบวก เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยชุดตรวจ ATK ผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่ส่งตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ยืนยันด้วยวิธี RT-PCR
12 ตุลาคม 2564 08.00 น. - 13.00 น. ได้รับรายงายจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม COVID – 19 และเข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น