Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8413 | รายที่ 8414 | รายที่ 8416 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8414 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 7 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นที่บ้าน
25 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
26 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นที่บ้าน
27 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นที่บ้าน
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
29 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นที่บ้าน
30 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
1 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นที่บ้าน
2 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
3 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นที่บ้าน
4 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นที่บ้าน
5 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นที่บ้าน
7 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นที่บ้าน
8 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นที่บ้าน
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน มีเพื่อนมาเล่นที่บ้าน
11 ตุลาคม 2564 11.00 น. คุณยาย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 8408 จ.กาฬสินธุ์) เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยอาการไข้ หายใจหอบ มีผลตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เป็นผลบวก
11 ตุลาคม 2564 12.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยชุดตรวจ ATK ผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่ส่งตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ยืนยันด้วยวิธี RT-PCR
12 ตุลาคม 2564 08.00 น. ได้รับรายงายจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม COVID – 19
12 ตุลาคม 2564 13.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น