Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8440 | รายที่ 8442 | รายที่ 8444 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 8442 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 25 ปี 9 เดือน เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อำเภอ/เขตกทม. จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 09/10/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เหนื่อย
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง ประวัติเสี่ยง 14 วันก่อนมาสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน อาศัยและเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กรุงเทพมหานคร)
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
05 ตุลาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว Home Quarantine จังหวัดกาฬสินธุ์
11 ตุลาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น