Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8457 | รายที่ 8459 | รายที่ 8460 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8459 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 10 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 (มารดา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลคำสร้างที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์พักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5คน(รวมผู้ป่วย)
29 กันยายน 2564 07.00 – 07.20 น. ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าว ที่สหกรณ์ร้านค้าในหมู่บ้าน (บ้านโนนสมบูรณ์) รับประทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัว จำนวน 5 คน
29 กันยายน 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วย พ่อ แม่และน้อง 2 คน เดินทางไป แพปลานายจ้าง หมู่ 5 ต.คำสร้างเที่ยง
29 กันยายน 2564 12.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้าน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
30 กันยายน 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วย บิดา มารดา และน้อง 2 คน เดินทางไป แพปลานายจ้าง หมู่ 5 ต.คำสร้างเที่ยง
30 กันยายน 2564 12.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้าน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
1 ตุลาคม 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วย บิดา มารดา และน้อง 2 คน เดินทางไป แพปลานายจ้าง หมู่ 5 ต.คำสร้างเที่ยง
1 ตุลาคม 2564 12.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้าน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
2 ตุลาคม 2564 07.00 – 07.20 น. ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าว ที่สหกรณ์ร้านค้าในหมู่บ้าน (บ้านโนนสมบูรณ์) รับประทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัว จำนวน 5 คน
2 ตุลาคม 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วย พ่อ แม่และน้อง 2 คน เดินทางไป แพปลานายจ้าง หมู่ 5 ต.คำสร้างเที่ยง
2 ตุลาคม 2564 12.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้าน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
3-4 ตุลาคม 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วย บิดา มารดา และน้อง 2 คน เดินทางไป แพปลานายจ้าง หมู่ 5 ต.คำสร้างเที่ยง
3-4 ตุลาคม 2564 12.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้าน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
5 ตุลาคม 2564 07.00 – 07.20 น. ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าว ที่สหกรณ์ร้านค้าในหมู่บ้าน (บ้านโนนสมบูรณ์) รับประทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัว จำนวน 5 คน
5 ตุลาคม 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วย พ่อ แม่และน้อง 2 คน เดินทางไป แพปลานายจ้าง หมู่ 5 ต.คำสร้างเที่ยง
5 ตุลาคม 2564 12.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้าน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
6-7 ตุลาคม 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วย บิดา มารดา และน้อง 2 คน เดินทางไป แพปลานายจ้าง หมู่ 5 ต.คำสร้างเที่ยง
6-7 ตุลาคม 2564 12.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้าน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
8 ตุลาคม 2564 07.00 – 07.20 น. ผู้ป่วยไปซื้อกับข้าว ที่สหกรณ์ร้านค้าในหมู่บ้าน (บ้านโนนสมบูรณ์) รับประทานอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัว จำนวน 5 คน
8 ตุลาคม 2564 08.00 – 12.00 น. ผู้ป่วย พ่อ แม่และน้อง 2 คน เดินทางไป แพปลานายจ้าง หมู่ 5 ต.คำสร้างเที่ยง
8 ตุลาคม 2564 12.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยกลับมาบ้าน อยู่บ้านตลอดทั้งวัน
9 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลคำสร้างที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. บิดา พามารดาไปโรงพยาบาล ด้วยอาการไข้ ไอ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบเชื้อโควิด19
10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลคำสร้างที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ กักตัว เพื่อรอตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 11 ต.ค. 64
11 ตุลาคม 2564 09.00 น.-12.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี ATK พบ ATK Positive และ RT-PCR รอผล ที่คลินิก ARI โรงพยาบาลสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ Admit ที่ห้องแยกกัก โรงพยาบาลสามชัย
12 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลสามชัย แจ้งผลการตรวจยืนยัน เชื้อโควิด -19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น