Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8478 | รายที่ 8484 | รายที่ 8487 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8484 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 58 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 5 /10/2564 07.00 น. - 18.00 น. - กลางวันอยู่บ้านเลี้ยงหลานซื้อของใช้ร้านค้าใกล้บ้าน ไมได้ไปไหน
- กลางคืนไปนอนที่เถียงนากับสามี
6/10/2564 06.00 น.–18.00 น.
- 22.00 น.
- ไปมัดหญ้าที่สวน
- กลางคืนไปนอนที่เถียงนากับสามี
7/10/2564 07.-00 –09.00 น - ก่อนเดินทางไปงานศพงานที่ 2 พูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 8379 ที่บ้านของผู้ป่วย เป็นเวลานาน กว่า 10 นาที ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
7/10/2564 09.30 น. –16.00 น - ร่วมงานศพงานที่ 2 ช่วยเหลือแม่ครัวบริเวณงาน ทานอาหารร่วมกัน ใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา
8/10/2564 06.00 น.–18.00 น.
- 22.00 น.
- กลางวันอยู่บ้านเลี้ยงหลาน ซื้อของใช้ร้านค้าใกล้บ้าน พาหลานเล่นกับเพื่อนบ้าน พาหลานเดินเล่นบริเวณวัด
- กลางคืนนอนที่เถียงนา
9/10/2564 07.00 น. - 18.30 น.
- 20.00 น.
- กลางวันอยู่บ้านเลี้ยงหลาน ไม่ได้ไปไหน
- กลางคืนนอนที่เถียงนา
10/10/2564 07.00 น. - 08.30 น
- 17.30 น
- 20.00 น.
- มีอากรคล้ายไข้หวัด หนักหนังตาลืมตาลำบาก ปวดศีรษะ
- เลี้ยงหลานบริเวณบ้าน
- ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19
- กลางคืนนอนที่เถียงนา
11/10/2564 - 08.30 –10.00 น
- 09.30 – 16.00 น
- เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์
- เดินทางกลับบ้าน เลี้ยงหลานพาหลานไปเล่นที่นา
12/10/2564 08.00 น. 16.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น