Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8521 | รายที่ 8522 | รายที่ 8524 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8522 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8464, 8511, 8512 และ 8525 (ครอบครัวนายจ้าง) จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 ต.ค.64 07.00-17.30 น. -เดินทางมาทำงานที่ร้านค้ากับนายจ้าง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8464,8511,8512,8525)
17.40 น. -เดินทางไปตลาดสามชัย ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
17.50 น. -กลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
3 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
4-8 ต.ค.64 07.00-17.30 น. -เดินทางมาทำงานที่ร้านค้ากับนายจ้าง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8464,8511,8512,8525)
- ผู้ป่วยเดินทางไปตลาดสามชัย ใส่หน้ากาก
17.40 น. -เดินทางไปตลาดสามชัย ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
17.50 น. -กลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
9 ต.ค.64 07.00-17.30 น. -เดินทางมาทำงานที่ร้านค้ากับนายจ้าง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8464,8511,8512,8525)
17.40 น. -เดินทางไปตลาดสามชัย ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
17.50 น. -กลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
-เริ่มมีอาการ ไข้ หนาวสั่น ไอ มีน้ำมูก
10-11 ต.ค.64 07.00-17.30 น. -เดินทางมาทำงานที่ร้านค้ากับนายจ้าง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8464,8511,8512,8525)
17.40 น. -เดินทางไปตลาดสามชัย ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
17.50 น. -กลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
-ทราบผล Antigen test kit ของนายจ้าง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8464) พบเชื้อโควิด-19
12 ต.ค.64 09.00 น. -เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสามชัย ด้วยวิธี Antigen test kit ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โรงพยาบาลสามชัย ผลไม่พบเชื้อโควิด-19
10.00 น. -ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยันผล
13 ต.ค.64 09.00 น. -ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 พร้อมผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8511, 8512 และ 8525 (ครอบครัวนายจ้าง)
13.00 น. -เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลสามชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น