Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8526 | รายที่ 8527 | รายที่ 8528 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8527 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 48 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้างก่อสร้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : เบาหวาน
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิด อาศัยร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 กันยายน 2564 09.00 - 18.00 น. ไปรับลูกชายที่สถานควบคุมความประพฤติ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว กับภรรยาและเพื่อนบ้าน จำนวน 5 คน
30 กันยายน 2564 0ุ6.00 - 24.00 น. พักอยู่ที่บ้าน ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปที่อื่น
1-5 ตุลาคม 2564 0ุ9.00 - 13.00 น. ผู้ป่วยไปที่นาของเพื่อนบ้าน คนเดียว เพื่อสร้าง (ปั้น)รูปพยานาค ตามโครงการโคกหนองนา
6 ตุลาคม 2564 0ุ9.00 - 10.00 น. กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปที่อื่น
7 ตุลาคม 2564 0ุ9.00 - 10.00 น. ผู้ป่วยขับรถจักรยานยนต์ไปตรวจหาเชื้อโควิดแบบรู้ผลเร็ว (ATK)ที่ โรงพยาบาลกมลาไสย ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19
8 ตุลาคม 2564 0ุ6.00 - 24.00 น. กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปที่อื่น
9-10 ตุลาคม 2564 0ุ9.00 - 10.00 น. เริ่มมีอาการไอ มีเสมหะ
11 ตุลาคม 2564 13.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา (Admit)ไปตรวจหาเชื้อโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ที่ โรงพยาบาลกมลาไสย
12 ตุลาคม 2564 17.00 น. โรงพยาบาลกมลาไสย แจ้งผลพบสารพันธุกรรมโควิด-19 และรับการรักษา (Admit)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น