Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8566 | รายที่ 8568 | รายที่ 8569 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8568 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจลำบาก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-17 ต.ค. 64 08.00-17.00 น. - ทำงานที่ร้านค้าผ้าบ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
- กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 4 คน
18 ต.ค. 64 08.00-17.00 น. - ทำงานที่ร้านค้าผ้าบ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
- กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
18 ต.ค. 64 ช่วงเย็น - เริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ
19 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
20 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ทราบผลเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19
- เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด พร้อมครอบครัว กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
21 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น