Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8575 | รายที่ 8576 | รายที่ 8577 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8576 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-16 ต.ค. 64 08.00-17.00 น. - ทำงานที่ร้านค้าผ้าบ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
- กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 4 คน
17 ต.ค. 64 08.00-17.00 น. - ทำงานที่ร้านค้าผ้าบ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
- กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
17 ต.ค. 64 ตอนเย็น - เริ่มมีอาการไอ ปวดศีรษะ กินยาแล้วนอนพักผ่อน
18 ต.ค. 64 08.00-17.00 น. - ทำงานที่ร้านค้าผ้าบ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
- กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
18 ต.ค. 64 ช่วงเย็น - เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
19 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
20 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - ทราบผลเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19
- เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด พร้อมครอบครัว กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
21 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดรายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น