Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8586 | รายที่ 8587 | รายที่ 8588 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8587 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 10 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 11/10/2564 07.00 น. - 19.00 น. - อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
12/10/2564 08.30 น. – 19.00 น. อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแยกทานข้าว กับ แม่ หลังจากที่ทราบว่าแม่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
13/10/2564 07.00 น. - 19.00 น. ตรวจหาเชื้อโควิด19 เชิงรุกที่ วัดบ้านโคกโก่ง
14/10/2564 07.00 น. - 19.00 น. - อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน แม่ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
15/10/2564 -19/10/2564 08.00 น. - 20.00 น. - กักตัวอยู่ที่บ้านสังเกตอาการ ไม่ได้ไปไหน เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล
20/10/2564 08.00 น.-10.00 น - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ เสร็จแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
21/10/2564 08.00 น.-14.00 น. - ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 และเข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น