Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8589 | รายที่ 8590 | รายที่ 8591 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8590 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 46 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก และเจ็บคอ
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8 - 11 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน และออกไปทุ่งนาบ้างเป็นบางวัน
12 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน
12 ตุลาคม 2564 17.00 น. ผู้ป่วยพาลูกชายไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมครอบครัวและญาติรวม 4 คน แพทย์ให้ลูกชายนอนพักรักษาตัวและผู้ป่วยเฝ้าลูกชายที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 รพ.กาฬสินธุ์
13 ตุลาคม 2564 08.00 – 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านไปส่งลูกสาว โดยรถโดยสารประจำทางสายกาฬสินธุ์ – บ้านม่วง และให้ญาติขับรถจักรยานยนต์มารับที่จุดรับ-ผู้โดยสารบ้านม่วง
13 ตุลาคม 2564 16.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยออกไปทุ่งนา โดยรถจักยานยนต์
14 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเฝ้าลูกชายที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 รพ.กาฬสินธุ์ โดยให้ญาติขับรถยนต์ส่วนตัวไปส่งที่รพ.กาฬสินธุ์
15 - 16 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยเฝ้าลูกชายที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 รพ.กาฬสินธุ์
16 ตุลาคม 2564 12.00 – 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านไปส่งลูกสาว โดยรถโดยสารประจำทางสายกาฬสินธุ์ – บ้านม่วง และให้ญาติขับรถจักรยานยนต์มารับที่จุดรับ-ผู้โดยสารบ้านม่วง
17 ตุลาคม 2564 08.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเฝ้าลูกชายที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 รพ.กาฬสินธุ์ โดยให้ญาติขับรถยนต์ส่วนตัวไปส่งที่รพ.กาฬสินธุ์
18 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยเฝ้าลูกชายที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 รพ.กาฬสินธุ์
18 ตุลาคม 2564 15.00 น. แพทย์อนุญาตให้ลูกชายกลับบ้าน ผู้ป่วยและลูกชายจึงเดินทางกลับบ้าน โดยให้ญาตินำรถยนต์ส่วนตัวมารับ
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน และเริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูก และเจ็บคอ
20 ตุลาคม 2564 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจคัดกรองวัณโรคที่รพ.ดอนจาน แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขซักประวัติพบว่ามีอาการเข้าข่ายสงสัย COVID-19 จึงส่งผู้ป่วยตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่หน่วยตรวจCOVID-19 รพ.ดอนจาน
21 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
21 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น