Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8590 | รายที่ 8591 | รายที่ 8592 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8591 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 44 ปี 7 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1/10/2564 ถึงวันที่ 10/10/2564 07.00 น. - 19.00 น. - เลี้ยงวัว ทำการเกษตรยุที่นา กลางคืนกลับมานอนที่บ้านไม่ได้ไปไหน
11/10/2564 08.30 น. - 10.00 น. - เดินทางไปหาแม่ที่บ้านจุมจัง
11/10/2564 11.00 น. - 19.00 น. - เลี้ยงวัว ทำการเกษตรยุที่นา ทราบว่ามีทีมแม่ครัวติดเชื้อโควิด-19 ภรรยาเป็นกลุ่มเสี่ยงจากทีมแม่ครัว ออกกักตัวที่เถียงนา
12/10/2564 -18/10/2564 07.00 น. - 19.00 น. - เลี้ยงวัว ทำการเกษตรยุที่นา ไม่ได้ไปไหน
19/10/2564 07.00 น. - 19.00 น. - เลี้ยงวัว ทำการเกษตรยุที่นา ไม่ได้ไปไหน ภรรยาได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
20/10/2564 08.00 น. - 10.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ เสร็จแล้วกลับเถียงนาที่กักตัวไม่ได้ไปไหน
21/10/2564 08.00 น.-14.00 น. - เริ่มมีอาการไอ และเจ็บคอเล็กน้อย ได้รับแจ้งผลยืนยันติดเชื้อโควิด 19 และเข้ารับการรักษาตัว ที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น