Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8592 | รายที่ 8593 | รายที่ 8595 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8593 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 58 ปี 7 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 จังหวัดอุดรธานี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 ตุลาคม 2564 ทั้งวัน เดินทางพร้อมสามีและบุตรไปทำธุระที่ จ.อุดรธานี ไป-กลับ
19 ตุลาคม 2564 13.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย ด้วยวิธี ATK
19 ตุลาคม 2564 19.00 น. ได้รับแจ้งจาก จนท.โรงพยาบาลกมลาไสย ผลการตรวจคัดกรอง ATK ผลบวก
20 ตุลาคม 2564 06.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย แบบผู้ป่วยใน
20 ตุลาคม 2564 13.00 น. ตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
20 ตุลาคม 2564 21.00 น. ผลการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อโควิด - 19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น