Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8596 | รายที่ 8597 | รายที่ 8598 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8597 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ต่ำๆ ไอ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9-10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
11ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานพร้อมกับภรรยา
-ผู้ป่วยออกไปรับซื้อขยะชุมชนร่มกับกองสวัสดิการบ้านคำปลาฝา
-ผู้ป่วยไปซื้อของ ไม่สวมหน้ากาก
12 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า

ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานพร้อมกับภรรยา
-ผู้ป่วยเลิกงานเดินทางกลับบ้านพร้อมกับภรรยา
-ผู้ป่วยไปซื้อของ ไม่สวมหน้ากาก
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
14-15 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน
-ผู้ป่วยเลิกงานเดินทางกลับบ้าน
16-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
18 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน
-ผู้ป่วยเลิกงานเดินทางกลับบ้าน
19 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน
-ผู้ป่วยเดินทางไป สหกรณ์ อปท.กาฬสินธุ์
-ผู้ป่วยเลิกงานเดินทางกลับบ้าน
20 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน
-ผู้ป่วยเลิกงานเดินทางกลับบ้าน
21 ตุลาคม 2564 08.00 -11.00 น.
11.00-15.30 น.
ช่วงเย็น
-ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน มีอาการไข้ไม่หาย ตรวจ ATK ผลบวก
-ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์
-ผู้ป่วยเข้ากักตัวที่ เถียงนา
22 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น