Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8597 | รายที่ 8598 | รายที่ 8602 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8598 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัมใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7853 (บิดา)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-6 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน (อาศัยร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7853) และคนในครอบครัวอีก 3 ราย
7-17 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน ออกไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าในชุมชน (บิดาตรวจพบเชื้อโควิด19)
18 ตุลาคม 2564 09.00-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.สมเด็จ ครั้งที่ 1 (ผลไม่พบเชื้อโควิด19)
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
19-20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน / เริ่มมีน้ำมูก
21 ตุลาคม 2564 09.00-11.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ.สมเด็จ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
ช่วงบ่าย - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
22 ตุลาคม 2564 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น