Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8598 | รายที่ 8602 | รายที่ 8603 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8602 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 69 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ตาแดง ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5-17 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ในชุมชนหมู่ที่ 8 ต.โคกเครือ และมีอาชีพค้าขาย โดยจะเดินขายของในชุมชนและได้ไปพูดคุยขายของให้ครอบครัวผู้ป่วยยืนยันพบเชื้ออยู่บ่อยครั้ง (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7940,7947,7935)
8 ต.ค. 64 09.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่รพ.สต.บ้านห้วยยางดง ผลตรวจไม่พบเชื้อ
18 ต.ค. 64 06.00 น. - ผู้ป่วยมีการตาแดง ไอ
18 ต.ค. 64 08.30 น. - เดินทางไปรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี ด้วยอาการตาแดง
19 ต.ค. 64 09.00 น. - เข้าร่วมรับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นทินเนอร์ ในหมู่ 8 บ้านห้วยยางดง ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ไม่ได้ใส่แมส
20 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - เร่ขายของตามหมู่บ้าน ใช้ชีวิตปกติ ไม่ได้ใส่แมส
20 ต.ค. 64 15.30 น. - ผู้ใหญ่บ้านประกาศใครที่เข้าร่วมรับฟังการร้องเรียนทินเนอร์ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง Covid -19 ให้เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่รพ.สต.บ้านห้วยยางดง ในวันที่ 21 ต.ค.64 เวลา 13.00 น.
21 ต.ค. 64 13.00 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อ Covid -19 ที่รพ.สต.บ้านห้วยยางดง โดยวิธีการตรวจแบบ (ATK) ผลเป็นบวก
21 ต.ค. 64 14.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อ Covid -19 ที่รพ.หนองกุงศรี เดินทางโดยรถ EMS โคกเครือ ตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการแบบ (PCR)
22 ต.ค. 64 08.30 น. - เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลการตรวจเชื้อ Covid – 19 ผลเป็นบวก (Detected)
22 ต.ค. 64 13.30 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น