Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8603 | รายที่ 8604 | รายที่ 8609 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8604 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 22 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน อาชีพ พนักงานร้านสะดวกซื้อ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ ไอ และเจ็บคอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8388 จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงาน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8 - 12 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านหมู่ 6 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
8 - 12 ตุลาคม 2564 22.00 – 07.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านหมู่ 6 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
14 - 17 ตุลาคม 2564 13.30 – 22.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
18 ตุลาคม 2564 13.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่ 7-11 สาขาดอนจาน โดยรถยนต์ส่วนตัว
18 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยทราบข่าวเพื่อนร่วมงานตรวจพบสารพันธุกรรม COVID -19
18 ตุลาคม 2564 18.00 - 18.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับไปเอาเสื้อผ้าที่ทุ่งนาของตนเองซึ่งพ่อเตรียมเอามาไว้ก่อนหน้า แล้วกลับมากักตัวที่หอพักเพื่อนร่วมงาน
19 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยกักตัวที่หอพักเพื่อนร่วมงาน
19 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 ที่รพ.ดอนจาน ผลไม่พบสารพันธุกรรม COVID -19
20 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยกักตัวที่หอพักเพื่อนร่วมงาน และเริ่มมีอาการมีไข้ ไอ และเจ็บคอ
20 ตุลาคม 2564 10.00 – 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 ที่รพ.ดอนจาน
21 ตุลาคม 2564 09.00 น. โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
21 ตุลาคม 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น