Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8609 | รายที่ 8612 | รายที่ 8613 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8612 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 67 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 15 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9-14 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทำกิจกรรมในบ้าน ร่วมกับผู้ป่วยยืนยัน
14 ตุลาคม 2564 12.00 ได้รับแจ้งว่าบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จึงเข้ารับการตรวจที่ รพ.ยางตลาด ผลไม่พบเชื้อ
15-20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่ที่บ้านพัก
21 ตุลาคม 2564 08.00 เดินทางไปตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ที่ รพ.ยางตลาด
22 ตุลาคม 2564 08.00-14.00 รพ.ยางตลาด แจ้งผลการตรวจพบเชื้อ จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.ยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น