Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8627 | รายที่ 8630 | รายที่ 8631 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8630 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 58 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8302


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 ตุลาคม 2564 09.00 น. เมื่อทราบผลการตรวจของผู้ป่วยรายที่ 8302 ได้กักตัว เนื่องจากเป็นผู้อาศัยร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19
10 - 21 ตุลาคม 2564 08.00 น. ซื้อกับข้าวที่ร้านข้าวแกงข้าง ธ.กรุงเทพ สาขาสมเด็จ
10 - 21 ตุลาคม 2564 08.30-17.00 น. อยู่บ้านพักตลอดทั้งวัน
10 - 21 ตุลาคม 2564 17.00 น. ซื้อกับข้าวที่ร้านข้าวแกงข้าง ธ.กรุงเทพ สาขาสมเด็จ
22 ตุลาคม 2564 09.00 -11.00 น. เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
23 ตุลาคม 2564 09.00 น. ทาง รพ.สมเด็จ โทรแจ้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า ติดเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น