Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8633 | รายที่ 8634 | รายที่ 8635 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8634 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ น้ำมูกไหล
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9-10 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
11-14 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน
- ผู้ป่วยเลิกงานเดินทางกลับบ้าน
15-16 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - ผู้ป่วยเดินทางไปอบรมที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเพื่อนในสำนักงาน ทั้งหมด 5 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย) โดยรถยนต์ส่วนตัว
17-18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ไปไหน
19 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า ช่วงเย็น - ผู้ป่วยเดินทางไปทำงาน
- ผู้ป่วยเลิกงานเดินทางกลับบ้าน
20 ตุลาคม 2564 07.00-13.00 น.
14.00-16.00 น.
18.30 น.
- ผู้ป่วยเดินทางไป รพ.ศรีนครินทร์ พาญาติไปพบแพทย์ตามนัด ผู้ร่วมเดินทาง 2 คน
- ผู้ป่วยเดินทางไปเยี่ยมย่าที่อำเภอกมลาไสยกับบุตรชาย ผู้สัมผัส 1 ราย
- ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน
21 ตุลาคม 2564 07.00-13.30 น.
11.30 น.
15.30 น.
- ผู้ป่วยมีอาการไข้ น้ำมูกไหล
- ผู้ป่วยเดินทางไป รพ.ศรีนครินทร์ พาญาติไปพบแพทย์ตามนัด ผู้ร่วมเดินทาง 3 คน
- ผู้ป่วยได้รับข่าวว่าเพื่อนร่วมงานติดโควิด - 19
- ผู้ป่วยเดินทางถึงบ้าน และมาตรวจ ATK กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.พบผลบวก
22 ตุลาคม 2564 08.00 -13.00 น.
ช่วงเย็น
- ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.กาฬสินธุ์
- ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
23 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 และได้รับการประสานจากรพ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งรถมารับเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น