Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8656 | รายที่ 8657 | รายที่ 8660 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8657 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 63 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไขมันในเลือดสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไปร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกับเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8609 )
12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
13 - 16 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
17 - 18 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ไปร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกับเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8609 )
19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน / ไปร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกับเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยัน 8609 )
20 - 21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ทราบผลเพื่อนร่วมทำกิจกรรม ติดเชื้อ Covid 19 จึงแยกตัวจากครอบครัว
23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid 19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ. ยางตลาด
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน รพ.ยางตลาด แจ้งผล ติดเชื้อ Covid 19 และเข้ารับการรักษา ที่ โรงพยาบาลยางตลาด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น