Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8662 | รายที่ 8663 | รายที่ 8667 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8663 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
14-19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ พักเที่ยงรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ เริ่มมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้
22-23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ทำงานที่โกบอลเฮ้าท์ มีอาการไข้ ปวดศีรษะ และมีน้ำมูก
24 ตุลาคม 2564 10.00 น. - ไปทำงาน แต่หัวหน้าให้หยุดเนื่องจากมีไข้
24 ตุลาคม 2564 10.30 น. - กลับมาบ้านซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจพบว่าขึ้น 2 ขีด
24 ตุลาคม 2564 11.00-14.00 น. - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
25 ตุลาคม 2564 09.00 - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS –CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น