Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8692 | รายที่ 8693 | รายที่ 8694 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8693 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-24 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - ไปทุ่งนาบ้านนางาม เพื่อไปหาปลากับผู้ป่วยยืนยัน Covid – 19 รายที่ 8653,8652
25 ต.ค. 64 09.30 น. - เดินทางไปรพ.สต.บ้านห้วยยางดง ตรวจหาเชื้อ Covid – 19 โดยวิธีการตรวจแบบ (ATK) ผลเป็นบวก(+)
25 ต.ค. 64 13.30 น. - เดินทางไปตรวจหาเชื้อ Covid -19 ที่รพ.หนองกุงศรี ตรวจด้วยวิธี RT - PCR
26 ต.ค. 64 10.00 น. - ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด 19
26 ต.ค. 64 13.30 น. - เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น