Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8694 | รายที่ 8695 | รายที่ 8698 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8695 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-17 ต.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน
18 ต.ค.64 09.00-10.00 น. - ลงพื้นที่ผสมวัวบ้านไชยวาร อ.หนองกุงศรี
19 ต.ค.64 10.00-10.30 น. -ลงพื้นที่ตำบลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี
19 ต.ค.64 10.00 -12.00 น. -ลงพื้นที่บ้านศรีสว่าง อ.หนองกุงศรี
20 ต.ค.64 15.30-16.00 น. -ลงพื้นที่บ้านโคกเจริญ อ.หนองกุงศรี
21 ต.ค.64 05.00-06.00 น. -ลงพื้นที่บ้านหนองกบ อ.หนองกุงศรี
21 ต.ค.64 12.00-12.30 น. -ลงพื้นที่ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก
21 ต.ค.64 14.00-14.30 น. -ลงพื้นที่บ้านหนองไผ่ อ.หนองกุงศรี
22 ต.ค.64 16.00-17.00 น. -ลงพื้นที่ผสมวัวที่บ้านโคกเครือหมู่ที่ 14 (บ้านผู้ป่วยรายที่ 8672,8670) พูดคุย กินน้ำที่บ้านผู้ป่วยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
22 ต.ค.64 17.30 น. -ลงพื้นที่บ้านคำขาม อ.หนองกุงศรี
22 ต.ค.64 18.00 น. -ลงพื้นที่บ้านยางอุ้ม อ.ท่าคันโท
22 ต.ค.64 20.00 น. -ลงพื้นที่บ้านหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี
23 ต.ค.64 06.00 น. -ลงพื้นที่บ้านคำศรี ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี
23 ต.ค.64 12.00 น. -ลงพื้นที่บ้านหาดทรายมูล อ.ห้วยเม็ก
23 ต.ค.64 13.00 น. -ลงพื้นที่ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี
24 ต.ค.64 06.00 น. -ลงพื้นที่บ้านคำศรี ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี
24 ต.ค.64 12.00 น. -ลงพื้นที่บ้านคำขาม อ.หนองกุงศรี
24 ต.ค.64 13.00 น. -ลงพื้นที่บ้านภูฮัง อ.หนองกุงศรี
24 ต.ค.64 15.30 น. -ลงพื้นที่บ้านหนองกุงเผือก อ.หนองกุงศรี
24 ต.ค.64 16.30 น. -ลงพื้นที่บ้านคำแคน อ.หนองกุงศรี
24 ต.ค.64 17.00 น. -ลงพื้นที่บ้านหนองหิน อ.หนองกุงศรี
24 ต.ค.64 17.40 น. -ลงพื้นที่บ้านไซทอง อ.หนองกุงศรี
24 ต.ค.64 18.30 น. -ลงพื้นที่ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี
24 ต.ค.64 19.00 น. -ทราบผลตรวจครอบครัวที่ไปผสมวัว ที่บ้านโคกเครือ ตรวจพบเชื้อ
25 ต.ค.64 06.00 น. -ลงพื้นที่บ้านหนองแฝก อ.หนองกุงศรี
25 ต.ค.64 08.00 น. -เริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูก และซื้อชุดตรวจมาตรวจเองผลตรวจพบเชื้อ
25 ต.ค.64 13.30 น. - เข้ารับการตรวจ Covid-19 ที่รพ.หนองกุงศรี
26 ต.ค.64 09.00 น. - โรงพยาบาลหนองกุงศรีโทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น