Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8699 | รายที่ 8700 | รายที่ 8701 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8700 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 23 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ข้าราชการ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-14 ตุลาคม 2564 08.30-19.00 น. ไปทำงานที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
15 ตุลาคม 2564 เดินทางไปรับภรรยาและหลานที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
16 ตุลาคม 2564 พักที่บ้านเช่าใน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
17 ตุลาคม 2564 เดินทางจาก อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ไป อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ไปส่งหลานกลับบ้าน
17 ตุลาคม 2564 เดินทางกลับบ้านพักที่ จ.กาฬสินธุ์
18 ตุลาคม 2564 พักที่บ้านพัก
18 ตุลาคม 2564 17.00 น. เดินทางไปซื้อของที่เซ็นทรัล ขอนแก่น
19 ตุลาคม 2564 เดินทางพร้อมภรรยาไปบ้านที่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
19 ตุลาคม 2564 หลานมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ตรวจ ATK ผล positive
19 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยตรวจ ATK ผล negative
19 ตุลาคม 2564 19.00 น. เดินทางกลับบ้านพักที่ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมหลาน
20 ตุลาคม 2564 เดินทางไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
20 ตุลาคม 2564 กักตัวที่บ้านพัก รอผล
21 ตุลาคม 2564 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจตนเองไม่พบเชื้อ
21 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจภรรยา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8557) และหลาน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 8567) พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
21 ตุลาคม 2564 ช่วงก่อนนอน เริ่มมีอาการตัวร้อน ปวดศีรษะ
22-24 ตุลาคม 2564 กักตัวที่บ้านพัก มีอาการไข้ ปวดศีรษะ
25 ตุลาคม 2564 08.00-12.00 น. เดินทางไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
25 ตุลาคม 2564 กักตัวที่บ้านพัก รอผล มีอาการไข้ ปวดศีรษะ
26 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
26 ตุลาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ไอ มีน้ำมูก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น