Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8700 | รายที่ 8701 | รายที่ 8708 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8701 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 69 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 20 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : HT
ประวัติเสี่ยง -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-19 ตุลาคม 2564 06.00-18.00 น. ไปขายขนมที่ร้านช่วยลูกชาย
20 ตุลาคม 2564 06.00-18.00 น. ไปขายขนมที่ร้านช่วยลูกชาย เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น
21-23 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปขายขนมที่ร้านช่วยลูกชาย มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกเล็กน้อย
24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักที่บ้าน
25 ตุลาคม 2564 09.30-12.00 น. เดินทางไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
25 ตุลาคม 2564 ช่วงบ่าย กลับบ้าน รอผล
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น