Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8715 | รายที่ 8717 | รายที่ 8718 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8717 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 30 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 14 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อาชีพ พนักงานเช็กสินค้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11-24 ตุลาคม 2564 06.00 - 08.00 น. พักอยู่บ้านในตำบลดงลิง
11-24 ตุลาคม 2564 08.30-17.30 น. ทำงานที่แผนกเช็คสินค้าที่ โกลบอลเฮ้าส์ สาขา จังหวัดกาฬสินธุ์
11-24 ตุลาคม 2564 17.30 - 24.00น. เดินทางกลับบ้านที่ตำบลดงลิง โดยรถยนตืส่วนตัว
25 ตุลาคม 2564 08.30 - 12.00น. ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR ที่บริษัทที่ทำงาน
25 ตุลาคม 2564 13.00-24.00 น. กักตัวที่บ้าน
26 ตุลาคม 2564 06.00-16.00 น. กักตัวที่บ้าน
26 ตุลาคม 2564 16.30 น. เข้ารักษาตัว (Admit) ที่โรงพยาบาลกมลาไสย โดยรถโรงพยาบาลเข้ามารับ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น