Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8722 | รายที่ 8725 | รายที่ 8726 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8725 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานโกบอลเฮ้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 ตุลาคม 2564 08.30 น.-17.30 น. เดินทางไปทำงาน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดทำงานพักอยู่บ้าน
14 -19ตุลาคม 2564 08.30 น.-17.30 น. เดินทางไปทำงาน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
20 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดทำงานพักอยู่บ้าน ออกไปซื้อเครื่องดื่มที่ร้านขายของชำหน้าวัดบ้านบึงวิชัย
21-22 ตุลาคม 2564 08.30 น.-17.30 น. เดินทางไปทำงาน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
23 ตุลาคม 2564 08.30 น.-17.30 น. เดินทางไปทำงาน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
24 ตุลาคม 2564 08.30 น.-17.30 น. เดินทางไปทำงาน รับประทานอาหารที่โรงอาหาร
25 ตุลาคม 2564 10.00 น. ตรวจ ATK พบผลบวก RT-PCR ที่ Global house โดยทีม SRRT เมืองกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น