Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8754 | รายที่ 8755 | รายที่ 8758 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8755 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กส. ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ น้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กลับมาเยี่ยมบ้าน ที่บ้านโคกแง้ ตำบลเขาพระนอน
14-19 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทำงานที่ โกบอลเฮาส์ สาขากาฬสินธุ์ เลิกงานกลับบ้านพัก ในตำบลเหนือ
20 ตุลาคม 2564 เช้า ไปทำบุญที่วัดบ้านดงบัง
21 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กลับมาเยี่ยมบ้าน ที่บ้านโคกแง้ ตำบลเขาพระนอน
22 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทำงานที่ โกบอลเฮาส์ สาขากาฬสินธุ์ เลิกงานกลับบ้านพัก ในตำบลเหนือ
22 - 24 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ทำงานที่ โกบอลเฮาส์ สาขากาฬสินธุ์ เลิกงานกลับบ้านพัก ในตำบลเหนือ
25 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid 19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ. กาฬสินธุ์
26 ตุลาคม 2564 ตลอดทั้งวัน รพ.กาฬสินธุ์ แจ้งผล ติดเชื้อ Covid 19 และเข้ารับการรักษา ที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น