Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8765 | รายที่ 8767 | รายที่ 8772 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8767 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 21 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันที่ผ่านมามีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานในสถานที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21 - 24 ต.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - หยุดงาน - อยู่บ้าน
24 ต.ค. 64 17.30 น. - ไปรับภรรยา (ภรรยาทำงานแผนกสีที่ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์)
25 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด กับภรรยา
26 ต.ค. 64 ช่วงเช้า - โรงพยาบาลยางตลาดแจ้งผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ทั้งตัวผู้ป่วยและภรรยา - เข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น