Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 8796 | รายที่ 8797 | รายที่ 8798 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 8797 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 62 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 ตุลาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไทรอยด์
ประวัติเสี่ยง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16-17 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้าน
18 ต.ค.2564 04.00-15.00 น. - ไปรักษาไทรอยด์ตามนัดที่รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น กับสามีและคนขับรถ
19-22 ต.ค.2564 13.00-17.00 น. - ไปหาเพื่อนที่บ้านหนองมันปลา ต.ลำหนองแสน และมีการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันประมาณ 10 คน
23 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้าน
24 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้าน และเริ่มมีอาการ ไข้ ไอ
25 ต.ค.2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้าน
26 ต.ค.2564 09.10-09.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ที่รพ.สต.หนองสรวง ผลตรวจ ไม่สามารถแปลผลได้
26 ต.ค.2564 10.00 น. - ไปเติมเงินที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
26 ต.ค.2564 13.30-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ที่รพ.หนองกุงศรี ผลตรวจ พบเชื้อ จึงได้ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR
27 ต.ค.2564 07.00 น. - ทราบผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR มีผลพบเชื้อ
27 ต.ค.2564 17.30 น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น